Obserwatorzy

środa, 22 października 2014

Autumn

She  is so beautiful this year...
It's a pity that I have so little time to enjoy this season. Work, work, work... all those things that I have to do at home as a mom, housekeeper, crafter... Sometimes something forces me to stop for few days, then I have to catch  every moment trying  to catch up... I do not want to disappoint you, I hope some of you will have some more patience for me and will of forgiveness.
I'm doing my best, really... Every day I'm trying  to finish something and start  another order. Hope you will like them...

***

Jesień, taka piękna tego roku...
Szkoda, że mam tak mało czasu, żeby  cieszyć się tym sezonem. Praca, praca, praca... to wszystko, co muszę zrobić w domu jako mama, gospodyni, rękodzielnik... Czasem coś zatrzyma mnie na parę dni,a póżniej łapię każdą chwilę, żeby nadgonić zaległości... Nie chcę Was zawieść, mam nadzieję, że niektórzy z Was mają jeszcze trochę cierpliwości dla mnie i woli wybaczania.
Staram się jak mogę, słowo... Każdego dnia staram się coś skończyć i zacząć kolejne zamówienie. Mam nadzieję, że Wam się spodobają...Enough toys for today... now few of my autumn picturse with delicious pears that I could not eat because of some stupid virus.At least I kept them this way for  me ;)

***

Dość zabawek na dzisiaj... teraz kilka moich jesiennych zdjęć z pysznymi gruszkami, których nie mogłam jeść z powodu jakiegoś głupiego wiruska.Przynajmiej w ten sposób zachowałam je dla siebie :)
OK, it's 1am and time to bed for me... Again 5hours of sleeping... usual but still not enough... I think I will really rest only when I die :P unless on the other side they have also nice fabrics and sewing machines hahaha :)

OK, jest pierwsza w nocy i czas spać... Znów pięć godzin snu... normalka, ale ciągle za mało... Sądzę, że  wyśpię się dopiero po śmierci :P chyba, że po dłrugiej stronie też mają ładne tkaniny i maszyny do szycia hahaha :)

Soon I plan to organize a nice candy for you and little home sale, will you come ? ;)

***

Wkrótce planuję zorganizować dla Was miłe candy i małą wyprzedaż domową, wpadniecie ? :)

Kisses for You, Your A./ Buziaki dla Was,Wasza A.

piątek, 3 października 2014

Short visit in paradise


Day by day I'm more sure that I'm a winner ;)
Things that I experience, people who I meet on my way, days and nights that bring changes, new knowledge, wrinkles, memories...
Everything means something, everything what makes me a better person is important. Everything what tells me how to live this life a better way, how to reach the happiness.

***

Dzień po dniu upewniam się bardziej, że jestem zwycięzcą ;)
Rzeczy, których doświadczam, ludzie, których spotykam na swojej drodze, dni i noce, które przynnoszą zmiany, nową wiedzę, zmarszczki, wspomnienia.,,
Wszystko coś znaczy, wszystko, co sprawia, że staję się lepszym człowiekiem, jest ważne. Wszystko, co mówi mi jak żyć lepiej, jak osiągnąć szczęście.

This time I was lucky to take my family to a magic place created far from the crowd, city lights and all of  the craziness of this world.

***

Tym razem miałam szczęście zabrać moją rodzinę w miejsce stworzone z dala od tłumów, świateł miast i wszystkich wariactw tego świata
When you want to find yourself, gather thoughts, to know the sense of your existence, you should go there. Nothing won't disturb you ;)

***

Jeżeli chcecie się odnaleźć, pozbierać myśli, poznać sens swojej egzystencji, powinniście tam pojechać. Nic nie będzie Wam przeszkadzać ;)Long walks in the forest, hours with a good tea and conversations about everything.Great vacation. I love it all.

***

Długie spacery po lesie, godziny przy dobrej herbacie i rozmowach o wszystkim. Wspaniałe wakacje. Uwielbiam to.

And now this way please ;) 
A teraz tędy proszę ;)

Magic little house in the mountains, where everything smells different, tastes better and inspires you to change your way of life.

***

Magiczny mały domek w górach, gdzie wszystko pachnie inaczej, smakuje lepiej i inspiruje do zmian życiowych.


Here even chickens have a happy life and this happiness you can find in every corner...

***

Tutaj nawet kury mają szczęśliwe życie, a to szczęście znajdziecie w każdym kąciku...
Who is the boss in this house? Well, hard to say... Probably lady name Jola thinks she is, but to be honest this job belongs to those  three musketeers ;) :

***

Kto jest szefem w tym domu? Cóż, ciężko powiedzieć... Prawdopodobnie Jola myśli, że ona, ale jeśli mam być szczera ta robota należy do tych trzech muszkieterów ;) :

I introduce you Sir Bekon:
Przedstawiam Wam, Pan Bekon:


Lady Słonina:
Pani Słonina:


And the most dangerous ( dog, who doesn't let anyone to touch her, but let us to play with her, and hug her and became a real guardian of mister I. ;)
Lady Fiona:

***


No i najbardziej niebezpieczna (sunia, która nie pozwala się dotykać, ale nam pozwoliła na wspólną zabawę, przytulanie i stała się prawdziwym stróżem pana I. ;)
Pani Fiona:


Smiling dog, priceless view ;)
Uśmiechnięty pies, bezcenny widok ;)

In place where fashion  doesn't exist...
W miejscu gdzie moda nie istnieje...


Where sun is shining in a vase at the kitchen table...
Gdzie słońce świeci w wazonie stojącym na kuchennym stole...


Where you can feel your guardian angel standing closer then ever before
Gdzie swojego anioła stróża czujesz jakby stał bliżej niż dotychczas


Here you can slow down the time, really see the sky above your head and realize how little you are in this  huge world...

***

Tutaj możesz zwolnić czas, naprawdę dostrzec niebo ponad głową i zrozumieć jak malutki jesteś w tym ogromnym świecie...

So, don't waste your days, cause we are here only for a while, and still so  many things to enjoy are waiting for us :)

***

Więc nie trać swoich dni, bo jesteśmy tu tylko na chwilę, a ciągle tak dużo niezwykłych radości na nas czeka :)
Wild strawberries in September :)
Poziomki we wrześniu :)


Green carpets to lie down and watch clouds...
Zielone dywany do leżenia i obserwowania chmur...


And this whole beautiful world...
Cały ten piękny świat...

Stop thinking about worthless things, try to see this, what amazing happens close to you every single day... appreciate little happiness , cause each of those can build your strength and help you to understand or at least accept this, what sometimes makes you fall...

***

Przestań myśleć o rzeczach bezwartościiowych, staraj się widzieć to, co niezwykłego dzieje się blisko Ciebie każdego dnia... doceniaj małe szczęścia, bo każde z nich może zbudować Twoją siłę i pomóc zrozumieć, a przynajmniej zaakceptować to, co czasem sprawia, że upadasz...

My happiness? Smile of my teenage daughter, what doesn't happen to often in this age ;)
And this hand that I can hold, walking my winding roads...
I ta dłoń, którą mogę trzymać krocząc moimi krętymi drogami...


Now our dream to leave the city and move tho the village is only stronger... lets hope one day we will fly away from here... ;)

***
Teraz nasze marzenie o zostawieniu miasta i przeprowadzce na wieś jest jeszcze silniejsze... mam nadzieję któregoś dnia odlecimy stąd... :)


I came back home really relaxed. Time without make up, fashion dilemma and other stupid problems is always good for me.

***

Wróciłam do domu naptrawdę zrelaksowana. Czas bez makijażu, dylematów modowych i innych głupich problemów zawsze doobrze mi robi.


We will go there again for sure. You can also rent something for "łikend" :P
Na pewno jeszcze tam pojedziemy. Można też wynająć coś na "łikend" :P


Little joke only ;) Language problems are not important here. More importand are views, fresh air and Mrs Śmietanowa who will speak with you if you meet her on the way :) another priceless moment :)

***

Takib mały żarcik :) Problemy językowe tu są nieistotne. Ważniejsze są widoki, świeże powietrze i Pani Śmietanowa, która  chętnie z Wami porozmawia jeśli spotkacie ją po drodze :) kolejny bezcenny moment :)


And for goodbye another picture that I took for my beautiful baby wearing a vintage wedding dress which Jola let us to use for this session.

***

Na dowidzenia jeszcze jedno zdjęcie które zrobiłam mojemu ślicznemu dzieciątku ubranemu  w vintage suknię ślubną, którą Jola pozwoliła nam pożyczyć do sesji.

Kisses and thank you for your visit
Your A.

Buziaki i dziękuję za odwiedziny
Wasza A.Magic place /magiczne miejsce :JOLINKOWO