Obserwatorzy

poniedziałek, 28 lipca 2014

Little vacation- back home :)


For sure I needed to rest... to forget about watches and calendars...
I did it, a nice week far from my city. 
Some of you probably don't like this way of resting, prefer SPA or fancy hotels...
I needed to take off my shoes and breath as deep as it was possible...

***
Z całą pewnością potrzebowałam odpoczynku... zapomnienia od zegarków i kalendarzy...
Tak też zrobiłam, miły tydzień z dala od mojego miasta.
Niektórzy z Was prawdopodobnie nie lubią takiej formy wypoczynku, preferujecie może SPA lub ekskluzywne hotele...
Ja potrzebowałam zdjąć buty i oddychać tak głęboko, jak to tylko możliwe...


I catched the colors into my eyes and heart...

***
Łapałam kolory w oczy i serce...
...ate this, what mother nature gave us ...

***
... jadłam to, co podarowała matka natura...
I got to know the neighbors...

***
Poznawałam sąsiadów...

...and I slowed down the speed to minimum :)

***
... i zwolniłam tempo do minimmum :)I touched the sun and looked for beauty where others don't find nothing interesting.

***
Dotykałam słońca i szukałam piękna tam, gdzie inni nie widzą nic interesującego.Old boat, old wood remind me that I'm here only for a while... That's why it is so important for me to touch the ground, to see watter drops on a flower, to feel that I'm a part of this world.

***
Stara łódź, stare drewno przypominają mi, że jestem tu tylko na chwilę... Dlatego tak ważne dla mnie jest żeby dotykać ziemi, widzieć krople wody na kwiatach, czuć, że jestem częścią tego świata.


New dreams were born, new plans are made ;)

***
Narodziły się nowe marzenia, powstały nowe plany ;)With new energy in my bones I'm starting back my work :)

***
Z nową energią w kościach zaczynam spowrotem moją pracę :)


Sweet summer kisses for You, my Freinds :)

***
Słodkie letnie buziaczki dla Was Przyjaciele :)

Your A./ Wasza A.

piątek, 18 lipca 2014

Little vacation

So much to do here, but I'm leaving the town to take a deeper breath... 
With me my sewing machine and camera ;) Crazy people can't live without work :P
I plan to take some sun and sew in peace somewhere close to the water.
I hope you have a great time with your families and friends ;)
OK, time for me to go. Everything packed, car is waiting... 
See you later alligator... Cottoni and her little creatures say bye bye!
***
Tyle tu do zrobienia, ale opuszczam dzisiaj miasto pooddychać nieco głębiej...
Ze mną jedzie maszyna do szycia i aparat ;) Szaleńcy nie potrafią żyć bez pracy :P
Planuję złapać trochę słońca i szyć w spokoju gdzieś blisko wody.
Mam nadzieję, że dobrze się bawicie z rodzinami i przyjaciółmi;)
OK, czas na mnie. Wszystko spakowane, samochód czeka...
Do zobaczenia .... Cottoni ze swoimi małymi stworkami mówi papa!Your A./Wasza A.

czwartek, 3 lipca 2014

SWEET INSPIRATION

Some time ago, when I was surfing online, I found something super sweet and beautiful.Something what absolutely fits my sense of style and it's made perfect! What I'm talking about? Peggy Porschen cakes. At the moment didn't have an ocasion to taste them, but they look gorgeous!!!

***

Jakiś czas temu serfując w sieci znalazłam coś super słodkiego i pięknego. Coś, co absolutnie trafia w moje poczucie stylu i jest wykonane perfekcyjnie!O czym mówię? O tortach Peggy Porschen. Na ten moment nie miałam okazji ich skosztować, ale wyglądają wspaniale!!!
Every cake  designed by Peggy is elegant,sophisticated and to be honest for me would be a torture tu put a knife in it...
***

Każdy tort zaprojektowany przez Peggy jest elegancki, wyrafinowany i jeśli mam być szczera torturą byłoby dla mnie włożenie w niego noża...


Another teddy bears inspired  by Peggy's cakes will be ready soon. I just have to sew few more, at least few... ;) And if you want  to see other her art/cakes just klick here : Peggy Porschen Cakes
or if you are in London go to her pasticceria and tell me about your feelings ;)

***
Kolejne misie inspirowane tortami Paggy wkrótce będą gotowe. Poprostu muszę uszyć jeszcze kilka, przynajmniej kilka ... ;) Jeśli chcecie  zobaczyć inne jej dzieła sztuki klikajnie tu: Peggy Porschen Cakes
a jeśli jesteście w Londynie idźcie do jej cukierni i opowiedzcie mi o swoich odczuciach ;) If you like my teddy bears go to Facebook Fanpage.I prepared there a little give away ;)

***
Jeżeli podobają Ci się moje misie idź na Facebook Fanpage. Przygotowałam tam małą rozdawajkę ;)

***
OK, it's the right time for me to go to my atelier. Work is waiting ;) Have a nice day my friends!
***
OK, nadszedł właściwy czas, żeby udać się się do pracowni. Robota czeka ;) Miłego dnia Przyjaciele!

Wasza A./ Your A.