Obserwatorzy

poniedziałek, 28 lipca 2014

Little vacation- back home :)


For sure I needed to rest... to forget about watches and calendars...
I did it, a nice week far from my city. 
Some of you probably don't like this way of resting, prefer SPA or fancy hotels...
I needed to take off my shoes and breath as deep as it was possible...

***
Z całą pewnością potrzebowałam odpoczynku... zapomnienia od zegarków i kalendarzy...
Tak też zrobiłam, miły tydzień z dala od mojego miasta.
Niektórzy z Was prawdopodobnie nie lubią takiej formy wypoczynku, preferujecie może SPA lub ekskluzywne hotele...
Ja potrzebowałam zdjąć buty i oddychać tak głęboko, jak to tylko możliwe...


I catched the colors into my eyes and heart...

***
Łapałam kolory w oczy i serce...
...ate this, what mother nature gave us ...

***
... jadłam to, co podarowała matka natura...
I got to know the neighbors...

***
Poznawałam sąsiadów...

...and I slowed down the speed to minimum :)

***
... i zwolniłam tempo do minimmum :)I touched the sun and looked for beauty where others don't find nothing interesting.

***
Dotykałam słońca i szukałam piękna tam, gdzie inni nie widzą nic interesującego.Old boat, old wood remind me that I'm here only for a while... That's why it is so important for me to touch the ground, to see watter drops on a flower, to feel that I'm a part of this world.

***
Stara łódź, stare drewno przypominają mi, że jestem tu tylko na chwilę... Dlatego tak ważne dla mnie jest żeby dotykać ziemi, widzieć krople wody na kwiatach, czuć, że jestem częścią tego świata.


New dreams were born, new plans are made ;)

***
Narodziły się nowe marzenia, powstały nowe plany ;)With new energy in my bones I'm starting back my work :)

***
Z nową energią w kościach zaczynam spowrotem moją pracę :)


Sweet summer kisses for You, my Freinds :)

***
Słodkie letnie buziaczki dla Was Przyjaciele :)

Your A./ Wasza A.